image banner
Kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác Y tế Quý I và 6 tháng đầu năm 2020

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ GIÁO

 Số:       /KH-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Phú Giáo, ngày      tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác Y tế Quý I và 6 tháng đầu năm 2020

 Kính gửi:     - Các khoa, phòng trực thuộc;

                         - Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa;

- Các Trạm Y tế xã, thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch công tác Y tế năm 2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Y tế quý I và 6 tháng đầu năm 2020 tại các Khoa/Phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa;

Nay Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo lập kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo tuyến như sau:

          I. Nội dung:

          1. Công tác kiểm tra:

          Kiểm tra các số liệu hoạt động Y tế, tổ chức hoạt động, hoạt động công đoàn, hoạt động thực hiện quy chế dân chủ của các đơn vị theo nội dung sau:

          1.1. Các khoa/Phòng trực thuộc:

- Các Khoa/Phòng hệ điều trị theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định 6858/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/11/2016 về việc Ban hành “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0”.

          - Các Khoa/Phòng hệ dự phòng theo công văn số 2134/SYT-NV ngày 10/10/2017 và Bảng điểm Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014.

          1.2. Các trạm y tế xã, thị trấn:

          - Theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. (Riêng Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa có thêm Biểu điểm hoạt động của PKĐKKV)

          - Biểu điểm xã tiên tiến về Y học cổ truyền theo Quyết định 647/QĐ-BYT ngày 14/02/2015 của Bộ Y tế về việc Ban hành Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền.

- Bảng kiểm Quy chế dân chủ.

- Bảng kiểm Quy tắc ứng xử theo Thông tư 07 của Bộ Y tế.

          - Biểu điểm đơn vị xanh, sạch, đẹp.

- Bảng kiểm Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc

- Bảng kiểm công tác Phòng cháy chữa cháy

- Bảng kiểm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

          - Thực hiện việc công khai giá khám chữa bệnh, dịch vụ chương trình y tế khác và thu theo giá niêm yết;

          - Quầy thuốc bán lẻ thuốc tại Trạm Y tế: theo quy định tại Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội và nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ;

          - Công tác thu, chi tại Trạm Y tế theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp ngành y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

2. Công tác chỉ đạo tuyến đối với Trạm Y tế xã, thị trấn, PKKV Phước Hòa:

          - Công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu ban đầu, khám kê đơn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

          - Khám chữa bệnh bằng YHCT.

          - Khám quản lý thai, đỡ đẻ, điều trị bệnh phụ khoa, KHHGĐ.

          - Một số kỹ thuật về quang châm, vật lý trị liệu, PHCN.

          - Sử dụng máy móc trang thiết bị y tế.

          - Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

          - Công tác quản lý dược, quản lý tài chính.

II. Phương pháp kiểm tra:

          - Căn cứ vào bảng hướng dẫn đánh giá kiểm tra của các biểu điểm: các Khoa/Phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn, PKKV tổ chức tự kiểm tra, tự chấm điểm theo các biểu điểm đã quy định.

 - TTYT sẽ kiểm tra kết quả hoạt động của từng mặt công tác y tế thông qua các bảng tự chấm điểm, sổ sách ghi chép, báo cáo đối chiếu với kết quả thực tế đã đạt được theo đúng quy định

          III. Thành phần đoàn kiểm tra, chỉ đạo tuyến: (có quyết định kèm theo)

IV. Thời gian kiểm tra:

 1. Khối Y tế xã:

  Thời gian kiểm tra

  Đơn vị kiểm tra

  13/7/2020

  Sáng

  TYT xã An Long, TYT xã An Thái 

  Chiều

  TYT xã An Linh, TYT xã Tân Long   

  14/7/2020

  Sáng

  TYT xã Vĩnh Hòa, TYT xã Tam Lập

  Chiều

  TYT xã An Bình, TYT TT Phước Vĩnh

  17/7/2020

  Sáng

  TYT xã Phước Hòa,TYT xã Tân Hiệp

  Chiều

  PKKV Phước Hòa, TYT xã Phước sang


   

   

   

   

 2. Khối Y tế Dự phòng:

  Thời gian kiểm tra

  Đơn vị kiểm tra

  20/7/2020

  Sáng

  Khoa An toàn thực phẩm, Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS

  Chiều

  Khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng, Khoa Dân số-KHHGĐ


   

 3. Khối Điều trị:

Thời gian kiểm tra

Đơn vị kiểm tra

21/7/2020

Sáng

Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Nhi

Chiều

Khoa Khám bệnh, Khoa Xét nghiệm-CĐHA

22/7/2020

Sáng

Khoa YHCT-PHCN, Khoa Dược-TTB-VTYT

Chiều

Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội-Nhiễm,

23/7/2020

Sáng

Khoa PS-CSSKSS, Khoa Liên chuyên khoa

Chiều

Phòng KH-NV, TCHC, TC-KT, Điều dưỡng

 

Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, chỉ đạo tuyến chuẩn bị và phải tổ chức tự kiểm tra, chấm điểm trước các nội dung của các bảng điểm để phục vụ cho đợt kiểm tra đạt kết quả tốt./.

 

    Nơi nhận:                                                        GIÁM ĐỐC

 • Như trên;
 • Ban giám đốc;
 • Lưu VT, KHNV.
Tin mới
 • Đang online: 4
 • Trong ngày: 73
 • Trong tháng: 7 487
 • Tất cả: 129133