image banner
DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA/TTYT HUYỆN PHÚ GIÁO (Bổ Sung 23/12/2022)

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   Số:1622

     /QĐ-SYT

Bình Dương, ngày     23

 

tháng

12

năm 

2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Y tế Bình Dương;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

 Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động do thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn và bổ sung danh mục kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngày 19/9/2022 của Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phạm vi chuyên môn đối với Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và danh mục kỹ thuật, như sau:

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Lương Văn Sơn, có Chứng chỉ hành nghề số 0005130/BD-CCHN, do Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 15/03/2016.

- Địa chỉ hoạt động: khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Các khoa chuyên môn: Khoa Khám bệnh (Phòng khám Nội, Ngoại, Sản phụ khoa, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, Nhi, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng; Phòng khám, điều trị HIV/AIDS và Phòng khám, điều trị bệnh nhân Lao), Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội-Nhi, Khoa Ngoại, Khoa Nhiễm, Khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Khoa liên chuyên khoa, Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng, Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh (Có thực hiện X quang kỹ thuật số) và Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế.

- Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. (kèm theo)

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Điều 3. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở: Kèm danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở ngày 10/10/2022.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Thanh tra Sở Y tế, Phụ trách chuyên môn Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 433/QĐ-SYT ngày 31/3/2022 của Sở Y tế Bình Dương về việc phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BGĐ SYT (BS Thơm);

- Lưu VT, NVY (V).

 

 

 

 

   GIÁM ĐỐC

 

 

Xem chi tiết tại đây: Tải về

Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0