image banner
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2022

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2022

 

 

Một trong những nội dung cơ bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Do đó, để triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo đúng mục tiêu, quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Phú Giáo, UBKT Đảng ủy TTYT đã kịp thời tuyên truyền, nghiên cứu, các quyết định, quy định, hướng dẫn mới của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương, Ban chấp hành Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy …về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bám sát yêu cầu của công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tiễn của Đảng ủy TTYT, với phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, UBKT Đảng ủy TTYT đã kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; công tác cán bộ; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Trong năm 2022, UBKT Đảng ủy TTYT đã tham mưu, giúp Ban chấp hành Đảng ủy kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng với nội dung: kiểm tra cấp ủy cấp dưới việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra tài chính Đảng, việc thu chi và sử dụng đảng phí; giám sát 02 tổ chức đảng với nội dung giám sát: thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn số 12-HD/BCTTW “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc thực hiện quy chế làm việc,công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy TTYT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát.
  2. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, hướng dẫn của UBKT cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ để vận dụng vào đơn vị cho phù hợp.
  3. Thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng ủy giao. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để tiến hành kiểm tra.
  4. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng./.

 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TTYT

Tin liên quan
Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0