image banner
Lịch công tác từ ngày 06/04 đến ngày 10/04/2020

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ GIÁO

   Số:      /KH-TTYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Phú Giáo, ngày 03 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)

THỨ HAI (06/4/2020)

 • Sáng:

  - 07h30 Tiếp công dân tại phòng tiếp dân (BS Hoa).

  - 08h00 Hội ý Ban Giám Đốc, Đảng ủy, CĐCS, Trưởng các phòng chức năng, Khoa Dược tại HTA-TTYT.

  - 09h00 Kiểm tra khu cách ly COVID-19 tại xã tam Lập (BS Nguyên, BS Sơn, BS Đức, TX Tuấn).

  - 07h30 Truyền thông lưu động phòng, chống dịch Covid-19 tại 11 xã/thị trấn (TX Hiếu).

  THỨ BA (07/4/2020)  

 • Sáng:

  - 07h30 Tiếp công dân tại phòng tiếp dân (CN Oanh).

  THỨ TƯ (08/4/2020)

 • Sáng:
  • 07h30 Tiếp công dân tại phòng tiếp dân (BS Sơn).
  •  09h00 họp xét ABC quí I năm 2019 tại HTA-TTYT (BS Nguyên chủ trì, Phòng TCHC Chuẩn bị nội dung, mời Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật).

   THỨ NĂM (09/4/2020)

 • Sáng:
  • 07h30 Tiếp công dân tại phòng tiếp dân (BS Nguyên).

  THỨ SÁU (10/4/2020)

 • Sáng:

- 07h30 Tiếp công dân tại phòng tiếp dân (CN Trang).

Ghi chú

   - Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 Giao ban BGĐ, các phòng chức năng, Khoa Dược và kíp trực.

- Thứ 6: 07h30 Giao ban toàn đơn vị tại HT.A (BGĐ; Trưởng các khoa, phòng; Khoa Dược).

- Lịch này có thể thay đổi do yêu cầu công tác của Sở Y tế và Huyện ủy- UBND huyện./.

   Nơi nhận:

 • BGĐ;
 • Các khoa, phòng TTYT;
 • Lưu VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

      Nguyễn Thành Nguyên

 

 

 

Tin mới
 • Đang online: 4
 • Trong ngày: 55
 • Trong tháng: 7 545
 • Tất cả: 99901